Разное

Канспект урока казка разумная дачка: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме «Сінтаксіс і пунктуацыя» (5 клас)

Содержание

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме «Сінтаксіс і пунктуацыя» (5 клас)

Тэма: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле

Сінтаксіс і пунктуацыя” (V клас)

Мэты: садзейнічаць падагульненню і сістэматызацыі ведаў вучняў па раздзеле “Сінтаксіс і пунктуацыя”; замацоўваць і ўдасканальваць уменні вучняў прымяняць атрыманыя веды на практыцы: знаходзіць сінтаксічныя адзінкі ў сказах, выконваць сінтаксічны разбор сказа, вызначаць аднародныя члены сказа і звароткі, правільна афармляць складаныя сказы, простую мову і дыялог на пісьме; развіваць пунктуацыйную пільнасць, уменне лагічна выказваць свае думкі; спрыяць выхаванню павагі да народнай і літаратурнай спадчыны, пачуцця нацыянальнай годнасці і гонару за свой народ.

Тып урока: урок падагульнення і сістэматызацыі ведаў.

Форма ўрока: урок-падарожжа.

Міжпрадметныя сувязі:

беларуская літаратура.

Абсталяванне: вучэб. дапам. для 5 кл., карта падарожжа, камп’ютар, праектар, аўдыёзапісы народных песень, прэзентацыя з заданнямі, канверт з пісьмом, карткі для калектыўнай і індывідуальнай працы, крыжаванка “Адным словам”.

Эпіграф: Ад прадзедаў спакон вякоў

Мне засталася спадчына,

Паміж сваіх і чужакоў

Яна мне ласкай матчынай.

Янка Купала

Ход урока

І. Арганізацыйны момант.

ІІ. Уступнае слова настаўніка.

Настаўнік. (Пад ціхую народную музыку чытае эпіграф). Менавіта з гэтых слоў Янкі Купалы я вырашыла пачаць наш урок мовы, бо ён будзе цесна звязаны з тым, што мы вывучаем на ўроках беларускай літаратуры. Нечакана? (музыка мяняецца на больш вясёлую). Я запрашаю вас у падарожжа па краіне Сінтаксіс! Вы гатовы выправіцца ў паход і пераадолець усе цяжкасці, якія сустрэнуцца на шляху?

Дзелімся на дзве каманды, выбіраем капітанаў і рушым насустрач прыгодам!

Перад вамі карта падарожжа (на картках і на экране). На кожным прыпынку вас чакаюць цікавыя заданні. Чым цікавыя? Тым, што выконваючы іх, мы адначасова будзем паўтараць веды па сінтаксісу і пунктуацыі, а таксама згадваць сюжэты, вобразы, тэмы і ідэі прачытаных твораў.

ІІІ. Асноўная частка.

Размінка “Веру – не веру”

Настаўнік: Перш, чым адправіцца ў дарогу, неабходна правесці размінку. Станьце, калі ласка, усе ў адзін шэраг. Я буду па чарзе падыходзіць да кожнага гульца і выказваць нейкае сцвярджэнне. Калі вы згодны з ім, кажаце “Веру”, калі не, то, адпаведна “Не веру”. Колькасць правільных сцвярджэнняў – гэта колькасць вашы камандных балаў.

 1. Галоўным у словазлучэнні з’яўляецца тое слова, ад якога ставіцца пытанне. (Веру.)

 2. Сонейка пачынала новы дзень – гэта развіты сказ. (Веру.)

 3. Зваротак з’яўляецца членам сказа. (Не веру.)

 4. Дапаўненне адказвае на пытанні ўскосных склонаў. (Веру.)

 5. Лес шуміць – гэта словазлучэнне. (Не веру.)

 6. Пачакайце мяне! – гэта пабуджальны сказ. (Веру.)

 7. Усе словы ў сказе звязаны паміж сабою па сэнсе і граматычна. (Веру.)

 8. Клічныя сказы вымаўляюцца спакойным тонам. (Не веру.)

 9. Граматычная аснова сказа – дзейнік і выказнік. (Веру.)

 10. Калі два аднародныя члены сказа звязвае злучнік і, коска не ставіцца. (Веру.)

 11. Пасля слоў аўтара перад простай мовай ставіцца працяжнік. (Не веру.)

 12. Дыялог – размова адной асобы. (Не веру.)

 13. У сказе столькі частак, колькі граматычных асноў. (Веру.)

 14. Абагульняльнае слова з’яўляецца тым самым членам сказа, што і аднародныя члены сказа. (Веру.)

Прыпынак “Словазлучэнні-ўцекачы”

Настаўнік. На першым прыпынку мы сустрэліся з ланцужкамі словазлучэнняў. Неабходна назваць, з якіх твораў “паўцякалі” словазлучэнні, а таксама вызначыць іх від. Кожнай камандзе – свой ланцужок. Максімальны бал – 3 (аўтар, назва, від)

1. Дачка лесніка, адважны хлапчына, люстэрка жывое, магнат ненавісны, змрочны палац, конь буланы, крылатая чайка, хвалі азёр (Легенда М. Танка “Ля вогнішч начлежных”, назоўнікавыя словазлучэнні).

2. Не карміць бацькоў, выгнаць у пушчу, ускінуў на плечы, здыміце салому, шануйце дабрыню, насіце на руках, кланяйцеся да долу. (Казка У. Караткевіча “Нямоглы бацька”; дзеяслоўныя словазлучэнні)

Прыпынак “Казачны зваротак”

Мы завіталі з вамі ў госці да зваротка. Толькі чаму сам гаспадар нас не сустракае? Глядзіце, мабыць ён пакінуў нам гэты ліст (паказвае на ліст з заданнем). Чытаю: “Добры дзень, падарожнікі! Я вельмі люблю гуляць з разумнымі дзецьмі у хованкі. Нядаўна прачытаў цікавыя казкі, якія мне надта спадабаліся. Калі ласка, адшукайце мяне ў наступных сказах (выдзеліце патрэбнымі знакамі прыпынку і падкрэсліце), назавіце гэтыя казкі” (заданне на картках).

 1. Ідзі сынку пільнаваць яблыкі (Народная казка “Залаты птах”).

 2. Нічога тата як-небудзь перахітрым пана (Народная казка “Разумная дачка”).

 3. Татка няўжо ты думаў што я цябе тут пакіну (У. Караткевіч. “Нямоглы бацька”).

Каманды абменьваюцца карткамі. Праводзіцца ўзаемаправерка (на экране запоўнены варыянт). За кожны правільны адказ – 1 бал.

Прыпынак “Гаваркія музыкі”

Вас вітаюць галоўныя героі народнай казкі “Музыкі”. Яны хочуць упэўніцца, наколькі вы назіральныя, уважлівыя. Перад вамі ўрывак з казкі (знакі прыпынку не расстаўлены). У адпаведнасці з якой схемай трэба паставіць знакі прыпынку ў гэтых сказах? (схемы прымацаваны да малюнкаў жывёл)

Я заўсёды на сметніку сплю і сёння там лягу сказаў асёл. А я ля дзвярэй лягу азваўся сабака. Мне будзе зручней спаць на прыпечку падаў голас кот. Уладкуюся на жэрдачцы пад страхой прамовіў пеўнік.

а) : “ ” .

Кот

б) : “ ?”

Сабака

в) : “ !”

Певень

г) “ ”, — .

Асёл

Каманды абмяркоўваюць, пасля кожны капітан называе жывёлу са схемай правільнага адказу (на экране правільны варыянт). Максімальны бал – 1.

Прыпынак “Незвычайны дыялог” (“Карэктар”).

Заданне: аформіце дыялог, расставіўшы знакі прыпынку, якіх не хапае.

Эх, дачушка дачушка уздыхала гара

Чаго матулечка так цяжка ўздыхаеш пытала крынічка

Эх, любачка ты яшчэ мала жывеш на свеце і шмат чаго не цяміш

Што ж ты хочаш сказаць матуля

Мілая дачушка я даўно зашважаю што ў зямлі дзеецца штось нядобрае.

Каманды абменьваюцца карткамі. Праводзіцца ўзаемаправерка (на экране запоўнены варыянт). Максімальны бал – 5.

Прыпынак “Дзе жывуць прыказкі?”

Настаўнік. Перад вамі карткі з прыказкамі, а ніжэй, у доміках, вы бачыце графічныя запісы (схемы) да іх. Вам неабходна “рассяліць” прыказкі па доміках.

 1. Ад навукі спрытнеюць розум і рукі.

 2. Стары вол баразны не псуе.

 3. На чужыне і камар загіне.

 4. Ладзь калёсы зімой, а сані летам.

2 станция “Бурная река”.

Каманды абменьваюцца карткамі. Праводзіцца ўзаемаправерка (на экране правільны варыянт). За кожны правільны адказ -1 бал.

Фізкультхвілінка “Рухомыя прыкметы”

Настаўнік. Успомнім народныя прыкметы, якія звязаны з надвор’ем. Я прапаную вам толькі пачатак, а вы (хуценька ўспомніўшы, ці на дождж, ці на пагоду гэтая прыкмета), дэманструеце свае паводзіны ў час такога надвор’я. Калі дождж – прысядаеце, калі пагода – рухаецеся (бег, скачкі, танцы на месцы).

Ластаўкі нізка лётаюць — … (дождж будзе)

Увечары трашчаць конікі — … (на добрае надвор’е)

Моцна парыць – (на дождж)

Вясёлка пасля даджу — … (на добрае надвор’е)

Сонца заходзіць у хмару — … (на дождж)

Куры рана садзяцца на седала — … (на добрае надвор’е).

Прыпынак “Легендарныя пазлы”

Настаўнік. “Пазлы” – вядомая ўсім гульня, дзе з маленькіх фігурак складваецца агульная карціна. А вам патрэбна сабраць не карціну, а тэкст — ўрывак вядомай вам легенды. У тэксце, які ў вас атрымаецца, патрэбна таксама расставіць знакі прыпынку. Падказка: колькасць абзацаў адпавядае колькасці слупкоў у табліцы.

Знайшлі аднойчы парабкі на ўзлеску логавішча з трыма малымі ваўчанятамі.

І зразумелі хлопцы што прыцёгся сюды стары на покліч малога пакарміў згаладалае перапалоханае ваўчанё.

Ваўкі-бацькі ўсчулі людзей але логавішча не пакінулі.

Засталося малое ваўчанё сіратой.

Мірнае суседства працягвалася авечкі і гусі па-ранейшаму пасвіліся на выгане.

Усё лета ахоўваў ён падкідыша карміў пеставаў малога а неўзабаве і забраў яго з сабой.

Спачатку парабкі падумалі што гэта маці-ваўчыха не вытрымала і прынесла галоднаму дзіцяці паесці.

Аднак у хукім часе самі ж парабкі і распудзілі драпежнікаў.

Людзі пачалі будавацца непадалёку ад былога логавішча і вырашылі назваць вёску Пестунь.

Правільны варыянт:

Знайшлі аднойчы парабкі на ўзлеску логавішча з трыма малымі ваўчанятамі. Ваўкі-бацькі ўсчулі людзей, але логавішча не пакінулі. Мірнае суседства працягвалася, авечкі і гусі па-ранейшаму пасвіліся на выгане.

Аднак у хукім часе самі ж парабкі і распудзілі драпежнікаў. Засталося малое ваўчанё сіратой. Спачатку парабкі падумалі, што гэта маці-ваўчыха не вытрымала і прынесла галоднаму дзіцяці паесці. І зразумелі хлопцы

, што прыцёгся сюды стары на покліч малога, пакарміў згаладалае, перапалоханае ваўчанё.

Усё лета ахоўваў ён падкідыша карміў пеставаў малога, а неўзабаве і забраў яго з сабой. Людзі пачалі будавацца непадалёку ад былога логавішча і вырашылі назваць вёску Пестунь.

Каманды абменьваюцца карткамі. Праводзіцца ўзаемаправерка (на экране правільны варыянт). Максімальны бал – 9 (паслядоўнасць, знакі прыпынку).

У гэты час прадстаўнікі абедзвюх каманд (1 вучань ад кожнай) выконваюць на адваротным баку дошцы наступнае заданне.

Прыпынак “Які настрой у клічніка?”

Вучні атрымліваюць карткі са сказамі з вядомых літаратурных казак і легенд. 1 вучань выпісвае тыя сказы, у якіх з дапамогай клічніка перадаецца радасць і захапленне, другі ж – тыя, дзе трывога, расчараванне, злосць. У выніку нявыпісанымі застануцца сказы, якія ўтрымліваюць здзіўленне.

Колькі хараства ў іх!

Вось дзіва!

Узяць яго!

Прачніся, дачушка, прачніся хутчэй!

Яшчэ мы пабачым!

І ўсё ж я выжала!

Жыта якая!

Ёсць агонь! Ёсць!

Быць такога не можа, каб не ўпільнаваў!

Па чарзе каманды чытаюць выбраныя сказы. За кожны правільны адказ – 1 бал.

Прыпынак “Складзі прыказку!”

Настаўнік: На экране зараз вы ўбачыце сказы, з якіх неабходна па чарзе браць пэўныя члены сказа і скласці такім чынам вядомую прыказку. Увага! Заданне на хуткасць: першая каманда атрымае адразу 2 балы.

   1. са сказа Вабіла крынічку далёкая краіна ўзяць азначэнне;

   2. са сказа Чужая старонка ёй здавалася мілай узяць дзейнік;

  1. са сказа Без ветру было млосна ўсяму жывому ўзяць дапаўненне;

  2. са сказа Сонейка сушыць апошнія кропелькі расы ўзяць выказнік.

Прыказка: далёкая старонка без ветру сушыць.

Переделать повествовательные предложения в

побудительные, записать их и выделить в них основу.

Переделать повествовательные предложения в

побудительные, записать их и выделить в них основу.

Переделать повествовательные предложения в

побудительные, записать их и выделить в них основу.

Прыпынак “Адгадай дзейнік!”

Настаўнік: Ці любіце вы загадкі? Кожнай камандзе прапаную на картках асобныя загадкі. Вам неабходна назваць адкадку-дзейнік і аднародныя члены сказа.

1 камандзе:

У вадзе нараджаецца, а вады баіцца. (Соль)

Ляціць без крылаў, бяжыць без ног, плыве без ветразя. (Воблака)

2 камандзе:

Маленькае, залаценькае, усё поле асвеціць. (Сонца)

Вышэй за ўсіх стаіць, навокал глядзіць, люльку курыць. (Комін)

У час тлумачэння загадкі дэманструюцца на экране. Правільны адказ – 2 балы (адгадка, аднародныя члены)

Прыпынак “Адным словам”

Настаўнік. Наша вандроўка заканчваецца. Каб упэўніцца, што ў час падарожжа мы нічога не згубілі, не забылі, яшчэ раз паўторым адным словам. (Крыжаванка на парце і на экране)

1С

1Д

З

Е

Й

Н

І

К

2А

З

Н

А

Ч

Э

Н

Н

Е

3З

В

А

Р

О

Т

А

К

4Д

А

П

А

Ў

Н

Е

Н

Н

Е

5К

Р

О

П

К

А

6С

К

А

З

7В

Ы

К

А

З

Н

І

К

8А

К

А

Л

І

Ч

Н

А

С

Ц

Ь

Па гарызанталі:

 1. Галоўны член сказа, які абазначае, пра каго або пра што гаворыцца ў сказе, і адказвае на пытанні хто? што?

 2. Даданы член сказа, які абазначае прымету прадмета і адказвае на пытанні які? (якая? якое? якія?), чый? (чыя? чыё? чые?)

 3. Слова (ці спалучэнне слоў), што абазначае асобу ці прадмет, да якіх звяртаюцца.

 4. Даданы член сказа, які адказвае на пытанні ўскосных склонаў.

 5. Самы даўні і асноўны знак прыпынку, ад якога ўтварэліся ўсе астатнія.

 6. Сінтаксіс вывучае словазлучэнне і … .

 7. Галоўны член сказа, які абазначае, што гаворыцца пра дзейнік.

 8. Даданы член сказа, які абазначае месца, час, спосаб дзеяння і адказвае на пытанні дзе? куды? адкуль? як? калі?

     1. Ключавое слова (па вертыкалі). Раздзел навукі аб мове, які заўсёды вывучаецца разам з пунктуацыяй?

ІV. Рэфлексія.

Настаўнік: А зараз мы даведаемся, якой прыказкай кіраваліся ў паходзе нашы турысты. Вырашыце гэта ў камандзе.

Што пасееш — тое і пажнеш. Абы так, абы сяк. Век жыві — век вучыся.

Умеў памыліцца, умей паправіцца. Згода будуе, нязгода руйнуе. Дзе рукі і ахвота, там вялікая работа. Бачаннем жорава не зловіш.

V. Дамашняе заданне.

Настаўнік: Каб у час нашых вандраванняў па краіне “Мовазнавіі” нам скараліся любыя вяршыні, неабходна старанна працаваць, папаўняць свае веды. Таму хачу, каб вы дома напісалі невялічкае сачыненне пра тое, ці спадабалася вам наша падарожжа.

VІ. Заключнае слова настаўніка. Каманда, якая набрала большую колькасць балаў, перамагае ў нашай гульні. Дзякую ўсім за вашыя веды, цікавасць да беларускай мовы і літаратуры! Жадаю ўсім поспехаў і цікавых адкрыццяў!

КАРТА ПАДАРОЖЖА

Спіс выкарыстанай літаратуры

 1. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 5-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. рус. мовамі навучання : у 2 ч. / В. П. Лаўрэль [і інш.]. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014. – Ч. 1. – 160 с.

 2. Цітова, Л. К. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 5-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання : у 2 ч. / Л. К. Цітова. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – Ч. 1. – 160 с.

Звесткі пра аўтара

Аўтар: Рэбкавец Аліна Яўгеньеўна.

Месца працы: ДУА “Навадворская базавая школа” Пінскага раёна, настаўнік І катэгорыі.

Хатні адрас: вул. Касманаўтаў, д.18, 225735, в. Чухава, Пінскі раён, Брэсцкая вобласць.

Тэл. маб.: 8 (029) 9715725 (Velcom). Тэл. (0165) 67-19-20.

Службовы адрас: вул. Сташанская, 13, 225738, аграгарадок Новы Двор, Пінскі раён, Брэсцкая вобласць. Тел.: (0165) 30-91-38.

Пашпарт: серыя АВ, №2245287, выдадзены 10.11.2009 Пінскім РАУС Брэсцкай вобласці. Асабісты нумар: 4190984С060РВ3.

Матэрыялы: План-канспект урока беларускай мове “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле “Сінтаксіс і пунктуацыя”.

Конспект урока л. чтения «Дочь-семилетка» 3 класс по 21 веку

 «Русская народная бытовая сказка с загадками «Дочь-семилетка» 
Цель урока: вникнуть в особенности художественного мира бытовой сказки, научиться видеть ее скрытый смысл.

Задачи урока:

Образовательные:    Вызвать интерес к бытовым сказкам, устному народному творчеству.

  Научить детей видеть скрытый подтекст народной сказки, её мудрость.

Развивающие:  Развивать навыки анализа художественного текста, образное мышление.

 Развивать речь учащихся, навыки выразительного чтения.

 Включать творческое воображение у учащихся.

Учить детей вести диалог с автором

Воспитывающие: Чувствовать  гордость за свою народную культуру, бережно относиться к живому родному языку.

Ход урока

1. Самоопределение к деятельности (орг. момент)

-Литература – прекрасный урок,

Много полезного в каждой из строк.

Сказка это  или рассказ,

Вы учите их – они учат вас.          

– Какую цель вы ставите перед собой на уроке литературного чтения?

(Научиться беседовать с книгой

 -Улучшать технику чтения

-Учиться высказывать своё отношение к прочитанному.

-Понимать позицию автора.

-Описывать героев произведений и давать им характеристику

-Учиться отвечать на вопросы правильно и грамотно

Учиться работать с учебником  и   словарями.)

-Каким вы хотите видеть наш урок? (Интересным, игривым, сказочным, весёлым, удивительным)

-Пусть этот урок принесёт нам радость общения и

наполнит наши души прекрасными чувствами.

2. Актуализация знаний.

В мире много сказок грустных и смешных

И прожить на свете нам нельзя без них

Пусть герои сказок

Дарят нам тепло

Пусть добро на веки

Побеждает зло

-Как вы думаете, о чем пойдёт речь на уроке? ( — О сказке )

-Что мы называем сказкой? (Сказка – художественное произведение, в котором есть вымысел, элементы чудесного, фантастического. Сказка обязательно чему-то учит.)

 1. Составление плана (блок – схемы) на листочках.

 1. Работа в тетради (с 17) В паре с соседом выполните  задания в тетради. (По окончании работы взаимопроверка в группе)

 1. Групповая творческая исследовательская работа в малых группах.Цель: составление книжки-малышки

Воспользуйтесь Словарём-справочником. Зачитайте, какое произведение называется сказкой.

-С чего начнём при работе со словарём? (С алфавитного указателя слов с. 139.

Сказка – это литературное произведение, где всегда идёт борьба добра со злом, честное, доброе всегда побеждает.)

-Какова главная тема сказок? (— Борьба добра со злом)

— Какие бывают сказки? (авторские, народные), (волшебные, бытовые, о животных)

Что вы знаете о волшебных сказках? 

…сказках о животных?

…бытовых сказках?

Попробуйте сформулировать тему нашего урока.

– Правильно, тема урока – «Русская народная бытовая сказка с загадками «Дочь-семилетка»

-Какие мудрые советы может дать человеку сказка? (Сказка помогает ответить на важнейшие вопросы, учит человека быть добрым, верить в свои силы)

-Какую сказку вы читали дома? Сказка «Про Ленивую и Радивую»

-Кто герои этой сказки? Старик, старуха, две дочери Ленивая и Радивая, Зелёный старик

-Сейчас мы проверим домашнее задание. Для этого  разделимся на 2 группы. 1 группа работает за компьютером выполняет  тест по прочитанным ранее сказкам, а 2 группа читает сказку по ролям. Затем мы меняемся.

3. Подведение итогов проверки домашней работы.

С тестом справились ….

Какой из вопросов вызвал у вас затруднение?

Можно отметить эмоциональное чтение у….

3.  Совместное открытие знаний.

Сегодня на уроке мы будем читать не совсем обычную сказку, а сказку с загадками и я предлагаю вам в течение урока ответить на вопрос:

—   Зачем в сказках нужны загадки? (вопрос записать на доске) (Отгадывание загадки помогает понять героев. Учебник стр.35)Цель урока

– Для этого надо вникнуть в особенности художественного мира бытовой сказки и научиться видеть ее скрытый смысл — это и будет цель нашего урока.

А примером такого произведения будет сказка «Дочь – семилетка».

2. Работа с текстом до чтения. •

Откройте учебник на стр. 38

— Что изображено на картинке?

— Как вы думаете, о чем пойдет речь в произведении?

-Что делает герой?

-Какое у него выражение лица?

– Можно ли по иллюстрации определить жанр произведения?

  · Работа с заголовком.

– Прочитайте название. Можно по нему определить, кто будут герои нашей сказки?

-Обратите внимание на  опорные (ключевые) слова на доске:

Два брата: бедный и богатый

Телега

Жеребёнок

Спор

Царь

Кума

Мудрая дочь-семилетка

– О чем вам говорят эти опорные слова?

Послушайте чтение этого произведения в исполнении профессионального актёра. Проверим наши предположения. Обратите внимание, как актёр своим голосом создаёт образы главных героев сказки, передать характер персонажа.

-Поделитесь своим мнением о произведении.

— Понравилась ли вам сказка?

1)     Где происходит действие сказки: в реальном мире или в фантастическом?

2)     К какому типу мы отнесем данную сказку и почему? (В сказке нет чудес, нет говорящих животных, в ней действуют реальные персонажи — значит, это бытовая сказка.)

3)      Кто герои сказки?

4)     Какие необычные поступки совершают герои? Дочь на зайце верхом ехала

5)     На чем же основан вымысел в данной сказке? Вымысел в бытовой сказке заключается в том, что персонажи попадают в невероятные ситуации и совершают необычные, смешные поступки, их отрицательные качества сильно преувеличиваются

5. Применение знаний.

Медленное «вдумчивое» повторное самостоятельное чтение

Постарайтесь увидеть  в тексте авторские вопросы

Это вопросы, ответы на которые содержатся в тексте, но в неявной, скрытой форме:

Почему богатый решил, что его телега ночью жеребёнка родила? жеребёнок оказался под телегой

Догадались почему?

Почему начался спор? Богатый хотел обхитрить бедняка, а бедный доказать свою правоту

Для чего братья обратились  к начальнику? Богатый хотел, заплатив выиграть спор

Это можно объяснить, что…? Богатый хитрый и жадный,

Для чего царь загадывал загадки? Проверить насколько умны

Правильно ли отгадала кума четыре загадки царя? Нет

Почему? Она была глупой,  злой, хитрой

Как побеждают бедный брат своих противников? Помогла дочь

Есть ли у него волшебные помощники? Нет

Какой была девочка? Умной, доброй, честной

– Что необычного в этой сказке? В сказке есть загадки

Зачитайте загадки…

—   Для чего? в сказке нужны загадки? (Отгадывание загадки помогает понять героев. Учебник стр.35)

Что из этого следует? Надо надеяться на собственные силы и ум.

Какой человеческий недостаток высмеивается в сказке? Жадность, глупость

Наблюдения над языком сказки.

Какие особенности сказочной речи вы увидели?

1)     Найдите в тексте устойчивые сочетания слов, характерные для простонародного языка. Ниточка шелковая, горькие слёзы, царское величество.

2)     Найдите просторечные слова. Кобыла, батюшка, мерин, прутик, телега, кума, подле, призвать, государь, боров, кручинится, кросна, перепёлка, дворец, ловушка.

3)     Есть ли в сказке пословицы? «От одной беды увернёшься – другая навяжется!»

6.Физкультминутка — Перед вами выставка книг – сказок. Некоторые вы читали, а другие можно  прочесть. Пусть каждый подойдет и выберет себе понравившуюся сказку, позднее можете обменяться книгами с товарищами.

-Как вы думаете, какие части можно выделить в этой сказке?

-Повторно перечитайте сказку.

-Запишем сказку при помощи «заместителей», которые помогут нам составить план к тексту:

Б – брат

Ц – царь

К – кума

Д — дочь

-О чем говорится в первой части? Как бы вы озаглавили эту часть?

Что произошло дальше? Какие загадки предложил царь братьям? Как озаглавить 2часть?

-Какие отгадки придумала кума? По вашему мнению, какое название будет у этой части?

-Как отгадывала дочь – семилетка и какие задания придумывал для нее царь? Озаглавьте эту часть.

-Чем заканчивается сказка? Какое будет название этой части?

Задачи для исследования

1.     группа – определить жанр произведения тему и название (Обложка название сказки, русская народная сказка)

2.     группа – составить и записать план сказки (План сказки)

3.     группа — Иллюстрации к сказке (творческая работа детей)  

4.     группа — Найдите в тексте слова, характерные для простонародного языказаписать и объяснить их (Трудные слова)

5.     группа – найти и записать загадки в сказке (Загадки в сказке)

6.     рефлексия: яблочки разного цвета с именами детей

7.Этап рефлексии.

   Во многих сказках встречается яблоня с ее наливными яблочками. Вот и на нашем уроке выросла такая яблонька. (страничка книги)

-Но она какая-то грустная, нет на ней яблок. Давайте ее оживим.

У каждого есть 3 яблока (красное, желтое, зеленое)

— Если вы считаете, что урок прошел для вас интересно, вы себя проявили, хорошо работали, разбираетесь в особенностях сказки – прикрепите красное яблоко.

— Если не все пока удалось. Есть какие-то проблемы, что-то не получается – желтое.

-Если вам было сложно, есть трудности – зеленое, надо немного созреть. Напишите свое имя, наклейте в книгу.

8.Подведение итогов урока.

-С какой сказкой познакомились? Мы познакомились с бытовой русской народной сказкой «Дочь-семилетка»

Чем необычна эта сказка? В этой сказке есть загадки

—   Зачем в сказках нужны загадки?  Отгадывание загадки помогает понять героев.

-Чему учились на уроке? — Узнали новые слова, учились составлять план,

-Учились общаться друг с другом

-Какая задача стояла на нашем уроке?  Вникнуть в особенности бытовой сказки и научиться видеть ее скрытый смысл.

— Какова особенность бытовой сказки? В бытовых сказках герои  настоящие люди – терпящие нужду бедняки, богатые купцы. Сказка, её сюжет, поступки главных героев убеждают нас читателей надеяться на собственные силы и ум.

— Какова главная мысль этой сказки? Эта сказка поучительная Правду как не прячь — наружу выйдет. Начало сказки соответствует несправедливому положению дел, а конец  разрушает эту несправедливость. Так выражается твердая уверенность народа в торжестве правды.

9.Этап информации о домашнем задании.

Выберите и запишите то задание, которое вы можете выбрать:

1.     Вариант Пересказ сказки по плану.

2.     Вариант Дополнительное чтение сказок с загадками. (Познакомить с книгами из школьной библиотеки)

3.     Вариант Выразительное чтение сказки «Дочь-семилетка»

Рекомендации по оцениванию достижений учащихся

Ι. Актуализация знаний

* Отметить учеников, которые правильно выполняли задания в тетради.

* Отметить учеников, которые правильно отвечали на вопросы учителя.

ΙΙ. Совместное открытие знаний

Работа в учебнике

 * Отметить учеников, которые хорошо читали и отвечали на вопросы.

ΙΙΙ. Применение нового знания.

Работа в тетради

* Отметить учеников, которые правильно выполняли задания в тетради.

* Отметить учеников, которые правильно нарисовали план рассказа.

Белорусские народные сказки. Разумная дочь. Page 1/5

Эпосы, легенды и сказания Дочь-семилетка

Эпосы, легенды и сказания Дочь-семилетка Серия «Хрестоматии для начальной школы» Серия «Большая хрестоматия для начальной школы» Серия «Древнерусская литература и устное народное творчество» Серия «Русские

Подробнее

ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ ÑÊÀÇÊÈ ДОЧЬ-СЕМИЛЕТКА Русская народная сказка Ехали два брата: один бедный, другой богатый. У обоих по лошади у бедного кобыла, у богатого мерин. Остановились они на ночлег рядом.лд. Русская народная сказка ил да был старик. Было у него три дочери. Собрался однажды старик в город и спрашивает у дочерей, что им купить.

Подробнее

Али-Баба и сорок разбойников

Али-Баба и сорок разбойников В давние времена жили два брата Касим и Али-Баба. Касим был богатым торговцем, его жену звали Фатима. А Али-Баба был беден, и женат он был на девушке Зейнаб. Однажды жена сказала

Подробнее

Как волк своё получил

Как волк своё получил дна’жды но’чью лиса’ пошла’ в ау’л 1 за ку’рицей. Она’ пошла’ туда’ потому’, что о’чень хоте’ла есть. В ау’ле лиса’ укра’ла* са’мую большу’ю ку’рицу и бы’стро-бы’стро побежа’ла в

Подробнее

СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА

СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА Жили-были старик да старуха, у них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на

Подробнее

Мальчик рос-подрастал и такой стал красивый, что баба с дедом не нарадуются, на него глядючи. Вот подрос он и говорит: Сделайте мне, отец, золотую

Ивасик Телесик Жили-были дед и баба, и не было у них детей. Горевали они, печалились, что некому будет в старости им помочь. Вот однажды баба просит: Поезжай, дед, в лес, выруби там мне деревяшечку, и

Подробнее

Серия «Сказки дедушки Иринея»

Владимир Федорович Одоевский Серебряный рубль Серия «Сказки дедушки Иринея» http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=646205 Владимир Федорович Одоевский. Избранное: М.; 2011 Аннотация «Долго любовалась

Подробнее

СКАЗКИ

СКАЗКИ 6 ПЕТУШОК И БОБОВОЕ ЗЁРНЫШКО Жили-были петушок и курочка. Петушок всё торопился, всё торопился, а курочка знай себе приговаривает: Петя, не торопись! Петя, не торопись! Клевал как-то петушок бобовые

Подробнее

Детская сказка Чудесные лапоточки

Детская сказка Чудесные лапоточки Жил-был в одной деревне мужик Иван. Задумал он брата Степана в дальнем селе проведать. А день был жаркий, дорога пыльная. Идёт наш Иван, идёт — устал. Дойду, — думает,

Подробнее

Настоящая жена. Эвенкийские сказки

vmireskazki.ru Сказки народов России Эвенкийские сказки Настоящая жена Эвенкийские сказки Жили две девушки. Они в лес ходили, тальник ломали, а дома спали. Жили бедно, еды никакой у них не было. Ели червей.

Подробнее

Сказка про трёх поросят

Сказка про трёх поросят Жила-была на свете старая свинья с тремя поросятами. Сама она уже не могла прокормить своих поросят и послала их искать по свету счастья. Вот пошёл первый поросёнок и встретил на

Подробнее

Сказки от Хочушек Игрушек

Сказки от Хочушек Игрушек 1 Предисловие «Сказка ложь, да в ней намек» Здравствуйте, Дорогие читатели! Эта книга небольшой сборник сказок, которые помогут справиться с одной очень вредной Капризулькой-

Подробнее

Фантазёры. Николай Носов

Николай Носов Фантазёры Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали. Только они разговаривали не просто, как другие ребята, а рассказывали друг другу разные небылицы, будто пошли на спор,

Подробнее

Н. Носов «Фантазёры» «Русинка» 1 класс

Н. Носов «Фантазёры» «Русинка» 1 класс ФАНТАЗЁРЫ Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали. Только они разговаривали не просто, как другие ребята, а рассказывали друг другу разные небылицы,

Подробнее

Белоснежка и двенадцать горняков

Самуэль Чамбел Белоснежка и двенадцать горняков Сказка, которую 27 сентября 1900 года рассказала Самуэлю Чамбелу Анна Бенчокова из Хонтинских Госар Жила на свете королева, она была беременна и сидела у

Подробнее

Али и его фотоаппарат

Али и его фотоаппарат Али живет в Стамбуле, большом городе в Турции. Он живет в старом доме рядом со знаменитой Голубой мечетью. После школы Али вернулся домой и сел у окна. Он рассматривал лодки, выходившие

Подробнее

Сказка-Правда (3 глава)

vmireskazki.ru Российские авторы Сергей Мурзаев Сказка-Правда (3 глава) Сергей Мурзаев??????????. Вот, приехали. Кругом Лес стоит. И жутко в нём. Папа Вову оставляет И с таксистом уезжает Вова начал тут

Подробнее

Однажды мама сообщает Серёже:

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ Однажды мама сообщает Серёже: У тебя скоро будет маленький братик или сестричка! Откуда же они возьмутся? удивляется Из моего животика, говорит мама. Видишь, какой у меня стал животик:

Подробнее

Ходил Заяц с мешком по лесу, искал грибы-ягоды для своих зайчат, но, как назло, ничего ему не попадалось: ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зелѐной

Ходил Заяц с мешком по лесу, искал грибы-ягоды для своих зайчат, но, как назло, ничего ему не попадалось: ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зелѐной поляны увидел он дикую яблоню. А яблок румяных на ней

Подробнее

Солнцева дочь. Нганасанские сказки

vmireskazki.ru Сказки народов России Нганасанские сказки Солнцева дочь Нганасанские сказки Мимо нас едет человек на пестром олене, запряженном в туркучанку (нарту). Едет-едет и видит: сидит другой человек

Подробнее

Фаруза. Адыгейские сказки

vmireskazki.ru Сказки народов России Адыгейские сказки Фаруза Адыгейские сказки Как сказывают и пересказывают, рассказчик не прибавляет, кто слушает не забывает, кто пересказывает не сокращает, жила красивая

Подробнее

Кузьма скоробогатый. Русские сказки

vmireskazki.ru Сказки народов России Русские сказки Кузьма скоробогатый Русские сказки Жил-проживал Кузьма один-одинешенек в темном лесу. Ни скинуть, ни надеть у него ничего не было, а постлать — и не

Подробнее

Влас Михайлович Дорошевич Человек

Влас Михайлович Дорошевич Человек http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=655115 Аннотация «Однажды Аллах спустился на землю, принял вид самого, самого простого человека, зашел в первую попавшуюся

Подробнее

Плотник и демон Онироку

Японские сказки Плотник и демон Онироку Page 1/5 В давние-предавние времена стояла на берегу большой реки одна деревушка. Весело и богато жили там люди. Только вот была у них одна беда: построят через

Подробнее

Ходил Заяц с мешком по лесу, искал грибы-ягоды для своих зайчат, но, как назло, ничего ему не попадалось: ни грибов, ни ягод.

Ходил Заяц с мешком по лесу, искал грибы-ягоды для своих зайчат, но, как назло, ничего ему не попадалось: ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зелёной поляны увидел он дикую яблоню. А яблок румяных на ней

Подробнее

УДК 82(1-87) ББК 84(4Гем) Г 84

УДК 82(1-87) ББК 84(4Гем) Г 84 Г 84 Гримм Я. и В. Золотой гусь : сказки / Братья Гримм ; [пер. с нем. Г. Н. Петникова ; ил. А. Симанчука]. М. : Эксмо, 2014. 112 с. : ил. (Книги мои друзья). УДК 82(1-87)

Подробнее

Заставка. Два унта по кличке Рыжий

Заставка Два унта по кличке Рыжий 3 Жил в селе один мальчик, звали его Баир. Были у него мама, папа и старший брат — Арсалан. Брат был старше не на много, на год, но все-таки старше. Мама была хорошей

Подробнее

Второе декабря, пятница

просыпаться проснуться Я проснулся в 7 часов и подумал, что можно поспать ещё 5 минут. Но я спал долго и проспал. засыпать заснуть (= уснуть) Он лёг спать, но не мог уснуть. Когда вы встали? В 11 часов.

Подробнее

Сказки-несказки: Хвосты (рассказ)

Сказки-несказки: Хвосты (рассказ) Прилетела Муха к Человеку и говорит: Ты хозяин над всеми зверями, ты всё можешь сделать. Сделай мне хвост. А зачем тебе хвост? говорит Человек. А затем мне хвост, говорит

Подробнее

Надежда Щербакова. Ральф и Фалабелла

Надежда Щербакова Ральф и Фалабелла Жил на свете кролик. Его звали Ральф. Но это был необычный кролик. Самый большой в мире. Такой большой и неуклюжий, что не мог даже бегать и скакать, как остальные кролики,

Подробнее

И МАТЬ, БЫЛИ ДО ТОГО ГРУБЫ, СПЕСИВЫ, ЗАНОСЧИВЫ, ЗЛЫ, ЧТО ВСЕ ЛЮДИ, И ЗНАКОМЫЕ И НЕЗНАКОМЫЕ, СТАРАЛИСЬ ДЕРЖАТЬСЯ

П ОДАРКИ ФЕИ 6 Ж ИЛА КОГДА-ТО НА СВЕТЕ ВДОВА, И БЫЛИ У НЕЁ ДВЕ ДОЧЕРИ. СТАРШАЯ ВЫЛИТАЯ МАТЬ: ТО ЖЕ ЛИЦО, ТОТ ЖЕ ХАРАКТЕР. СМОТРИШЬ НА ДОЧКУ, А КАЖЕТСЯ, ЧТО ВИДИШЬ ПЕРЕД СОБОЙ МАТУШКУ. ОБЕ, И СТАРШАЯ ДОЧЬ,

Подробнее

By Marina Tsylina. Discourse Cohesion Activity Handout.

Discourse Cohesion Activity Handout. 1. Прочитайте две версии пересказа рассказа Ф.А. Искандера «Урок». 2. Чем отличаются эти два пересказа? 3. Расскажите о чём эта история своими словами, используя словасвязки.

План урока Книги и фильмы: художественные произведения (8класс)

3 семестр

Раздел 5 «Чтение в удовольствие»

Школа: № 74 Караганда

Дата: 17.01 .2019

Имя учителя: Ахметкожина А.Е.

8 класс А, Б

Количество присутствующих:

Количество отсутствует:

Тема урока:

Словарь и аудирование: Книги и фильмы: особенности

Цели (цели) обучения что этот урок способствует

8.C7 выработать и поддерживать последовательные аргументы при устной или письменной речи

8. L2 понимать с небольшой поддержкой или без нее наиболее конкретную информацию в расширенном разговоре по широкому кругу общих и учебных тем

8.S7 использовать соответствующий предметный словарный запас и синтаксис для обсуждения ряда общих тем и некоторых тем учебного курса

Урок Цели

Все учащиеся смогут:

Большинство учащиеся смогут:

Некоторые учащиеся смогут:

Ценностные ссылки

Признание литературного искусства.

Cross Учебная программа l чернила s

Литература, Art.

Предыдущее обучение

Могу, могу, сможет

Использовать ICT

Смарт-доска для демонстрации презентации, получение дополнительных информация, воспроизведение аудиофайлов.

Межкультурная осведомленность

Этому способствует повышение осведомленности при сравнении мировой литературы, кино с казахской литературой, кино.

Здоровье и безопасность

Перерывы и физические нагрузки.

План

Запланированные сроки

Запланированные мероприятия

Ресурсы

Приветствие в начале урока

Приветствие .

Учитель устанавливает цели урока, давая учащимся понять, чего ожидать от урока.

Разминка. Свободный разговор.

 • Ваш любимый фильм?

 • Что вам нравится в фильме?

 • Какая часть фильма вам больше всего нравится и какой персонаж?

Основные виды деятельности

Пример 1 стр. 60.Передача значения новых слов. Классифицирующие слова.

Ответы:

Только книги: писатель, бестселлер, издатель

Только фильмы: спецэффекты, режиссер, субтитры, блокбастеры, сцена, актеры, сценарий

И книги, и фильмы: начало, финал, тема, сюжет, персонаж, биография, постановка

Пр.2 с.60. Соответствие слов и значений.

Ответы:

1) литье

2) блокбастер

3) писатель

4) бестселлер

5) биография

6) скрипт

7) субтитры

8) настройка

Пр.3 стр. 60. Суть слушания. Соответствующая задача.

Ответы:

1) сюжет, персонажи

2) персонажи, концовка

3) сюжет

4) преступление, обстановка, персонажи

Пример 4 п. .60. Прослушивание конкретной информации. Бланк-заполнение.

Ответы :

1) школа

2) тематика

3) научная фантастика

4) автор / писатель

5) персонажи

6) фантастика

7) австралийский

8) персонаж

Пр.5 с.60. Выступление в форме обсуждения.

CD

CD

Завершение урока

Выполнение домашнего задания. WB стр.42

Самоотражение .

Парная доля

В конце урока учащиеся сообщают своему партнеру:

То, что они хотели бы узнать в будущем.

Конец

1мин

Обратная связь: Учитель спрашивает учеников, какое задание было для них трудным и какая пара сработала хорошо.

Дополнительная информация

Дифференциация —

как вы планируете оказывать дополнительную поддержку? Как вы планируете бросить вызов более способным ученикам?

Оценка —

как вы планируете проверять обучение учащихся?

Критическое мышление

Дифференциация может быть достигнута посредством выбора занятий, определения результатов обучения для определенного студента, оказания индивидуальной поддержки учащимся, выбора учебных материалов и ресурсов на основе индивидуальные способности обучающихся.

Критерии оценки:

 1. Аргументируйте и развивайте рассуждения во время выступления.

 2. Используйте тематическую лексику в речи, соответствующим образом упорядочивая слова и фразы в правильно построенные предложения.

 3. Выявление фактов и деталей в расширенных переговорах при небольшой поддержке.

Дескриптор:

Учащийся:

 • приводит разумные аргументы.

 • использует тематический словарь, говоря о новостях.

 • выбирает правильные ответы.

 • Наблюдение

 • Отзыв о работе

 • Самооценка

Студенты думают критически, исследуя, развивая, оценивая и делая выбор в отношении своих собственных и чужих идей

Итоговая оценка

Какие две вещи прошли действительно хорошо (учитывайте как преподавание, так и обучение)?

1:

2:

Какие две вещи улучшили бы урок (учитывайте как преподавание, так и обучение)?

1:

2:

Что я узнал из этого урока о достижениях / трудностях учеников в классе, о которых я узнал на следующем уроке?

5 рождественских уроков ESL для взрослых, которые сделают каникулы веселыми

Вы чувствуете это в воздухе?

Звонят бубенцы.

Запах мяты и гоголя-моголья.

Ощущение радости и счастья везде.

Это может означать только одно — это Рождество.

Время года, когда мы все собираемся вместе как друзья и семьи, наслаждаемся обществом друг друга, смотрим праздничные фильмы и выделяем время в своей загруженной жизни, чтобы немного расслабиться. Пока дети пытаются открыть подарки, мы, взрослые, ценим воспоминания о своих близких.

Почему бы не принести немного радости в класс?

Прочтите, чтобы узнать, как вы можете научить своих взрослых учеников духом Рождества.

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)


Как вы уже догадались, рождественские каникулы — мое любимое время года. От рождественских гимнов до восхитительного печенья и мерцающих огоньков — всегда весело окунуться в атмосферу праздника, дающего подарки.

Для учителей английского языка как иностранного Рождество — идеальное время, чтобы подарить взрослым ученикам веселые и увлекательные уроки, которых они не увидят ни в какое другое время года.Таким образом они узнают немного больше о культуре англоязычных стран, улучшая свои языковые навыки.

Вот пять моих любимых рождественских заданий, которые гарантированно поразят ваших взрослых учеников.

1. Прочтите стихотворение «Визит святого Николая»

Почему бы не поделиться одним из самых знаковых английских стихотворений о праздниках?

Это стихотворение, более широко известное своим предисловием «Это была ночь перед Рождеством», повествует восхитительную историю о кануне Рождества и волнении перед Рождеством.

Ваши ученики могут узнать о Святом Николае, знаменитом северном олене и о концепции наполнения чулок подарками и игрушками — все это может быть для них чуждым в зависимости от того, из какой они страны.

Перед занятием распечатайте стихотворение и подготовьте список вопросов для обсуждения, которые нужно рассмотреть в конце чтения. Начните урок с ознакомления учащихся с некоторыми ключевыми словарными словами и их определениями. Предлагаемый словарный запас включает:

 • Дымоход
 • Газон
 • Грохот
 • Жалюзи
 • Сани
 • Мерцание
 • Венок

Когда все ознакомятся со словарным запасом, позвольте студентам прочитать стихотворение в группах или в классе.После прочтения попросите студентов ответить на вопросы для обсуждения. Вы можете пригласить их работать в небольшие группы или провести обсуждение в классе. Вопросы могут быть адаптированы к уровню вашего класса, но в целом вы хотите использовать вопросы, которые проверяют понимание ваших учеников стихотворения.

Некоторые из моих любимых вопросов для обсуждения:

 • Угадайте, что означает «возник такой грохот»?
 • Что значит «Я полетел как вспышка?»
 • Как еще называют св.Николас?
 • Что бы вы сделали, если бы услышали шум на крыше?

Действие: Какая ваша любимая праздничная традиция?

Поэма исследует одну из главных традиций западных празднований Рождества: Подарки от Санты.

Отличное последующее задание — попросить студентов написать короткий абзац о своей любимой праздничной традиции, будь то Рождество или не менее важный праздник в их культуре. Сэкономьте время в конце урока, чтобы все могли поделиться тем, что они написали.

Да, Рождество и война находятся на противоположных концах спектра. Однако эта необычная история, в отличие от любой другой рождественской истории, гарантированно привлечет внимание ваших студентов. Таким образом, этот 15-минутный ролик TED Talks отлично подходит для более продвинутых учеников и студентов, уставших от традиционных рождественских уроков английского языка.

Вкратце, в этом видео показано, как рекламный руководитель и его команда использовали рождественские огни, чтобы помочь демобилизовать членов партизанского движения в Колумбии, его родной стране.Сохраняя дух Рождества, история также показывает, как можно разрешить конфликт без применения насилия.

Итак, как превратить это в рождественский урок? Рад, что ты спросил.

Перед уроком подготовьте список ключевых слов и их определений. В этом видео есть ряд сложных терминов, поэтому важно заранее научить вас лексике. Предлагаю охватить следующие слова:

 • Партизанское движение
 • Стратегический
 • Демобилизовать
 • Конфликт
 • Эскадрилья

Лучшая часть обучения на TED Talks — это послесловия к обсуждениям.Обязательно составьте список тем для обсуждения, которые вы хотите обсудить с классом, в конце видео. Вот вопросы, которые я задал своим ученикам:

 • Вы верите, что «в Рождество все возможно?»
 • Какова была их стратегия в области радио? Были ли с этим проблемы?
 • Для чего были новогодние елки?
 • Согласны ли вы с тем, что «щедрость делает вас сильнее?» Почему или почему нет?

Я рекомендую распечатать вопросы для обсуждения на раздаточном материале и раздать его своим ученикам перед воспроизведением клипа.Таким образом, они смогут делать заметки и отвечать на вопросы во время просмотра видео. Затем вы можете просмотреть вопросы всем классом или разделить учащихся на группы по три или четыре человека и попросить их осветить заданные темы для обсуждения.

Если вы действительно хотите познакомить своих учеников с подлинным языком, попробуйте принести FluentU в класс. FluentU позволяет обучать изучающих английский язык, используя реальные, реальные материалы, такие как песни, клипы из популярных телешоу и фильмов, газетные статьи и многое другое.В результате они изучают английский язык, знакомясь с культурой из первых рук, что дает им более глубокое понимание всего, от праздников до того, как взаимодействуют носители языка.

Действие: Разговор о международных праздничных традициях

В качестве дополнительного задания я рекомендую разбить ваших студентов на небольшие группы и дать каждой группе страну для исследования. Сравните эту страну с неортодоксальным празднованием Рождества , о котором идет речь в видео, а затем попросите свои группы сделать заметки о том, как целевая страна отмечает Рождество — только не забудьте выбрать страны, в которых это празднуется!

В начале вашего следующего урока дайте каждой группе время рассказать всему классу о том, что они узнали о рождественских ритуалах их страны.

3. Научите студентов украшать залы

Готовы к еще одному повороту традиционного рождественского урока ESL? Поговорим о рождественских украшениях.

В мире есть два типа взрослых: те, кто любит украшать на Рождество, и те, кто этого боится. Объясните своим ученикам, как семьи украшают свои дома на Рождество, а затем спросите их, думают ли они, что украшение на Рождество выглядит развлечением или дополнительной работой.

Затем покажите своим ученикам эту статью под названием «Вперед, поднимите рождественские огни! Наука говорит, что это сделает вас счастливее.Но прежде чем вы их прочитаете, заранее выучите некоторые сложные лексики, например:

 • Обрезка дерева
 • Привыкание
 • Шип
 • Атмосфера
 • Ностальгия
 • Экскаватор
 • Общительный

Когда словарный запас будет исчерпан, прочитайте статью всем классом или небольшими группами. Затем используйте следующие вопросы для обсуждения или свои собственные, чтобы обсудить статью:

 • Украшаете ли вы на Рождество или другой праздник?
 • Когда вы думаете, самое подходящее время для украшения на Рождество?
 • Почему украшение делает людей счастливыми?
 • Будете ли вы украшать себя на Рождество в следующем году, прочитав эту статью?

Упражнение: Сделайте свои собственные рождественские украшения!

Используйте оставшееся время вашего урока (или следующий урок), чтобы позволить ученикам сделать свои собственные праздничные украшения.Вы можете сделать новогодние украшения, венки или даже гирлянды. Эти украшения или украшения ученики могут забрать домой или использовать их, чтобы добавить в класс немного праздничного настроения.

Если вы ищете идеи украшения, на веб-сайте «Mums Make Lists» есть множество недорогих идей рождественских украшений своими руками на выбор.

4. Спой рождественскую гимн

Эта классическая рождественская песня «We Wish You a Merry Christmas» идеально подходит для любого рождественского урока, в том числе для взрослых.Он простой, ласковый и броский.

Начните с обсуждения ключевых слов и фраз в песне, например:

Затем включите песню хотя бы раз для своих учеников. Если у вас нет под рукой рождественского компакт-диска, вы можете использовать это видео на YouTube.

Проиграйте песню столько раз, сколько необходимо, затем обсудите ее со своими учениками, рассказав о некоторых традициях, связанных с рождественскими гимнами, а также о любых идеях, представленных в песне. Если вам нужны идеи для тем для обсуждения после песнопения, ответьте на несколько из этих вопросов:

 • Какая ваша любимая праздничная песня и почему?
 • Какую пищу вы едите в праздничные дни?
 • Есть ли что-нибудь похожее на рождественское колядование в вашей культуре?
 • Какие поздравления вы говорите по праздникам в вашей стране? Что они означают по-английски?

Действие: Давайте споем!

Как только студенты ознакомятся с мелодией, предложите им спеть ее вместе с вами.Вы можете разделить класс на две группы и спеть песню вместе. А если вы хотите что-то смешать, посмотрите другие веселые и праздничные гимны, которые вы можете спеть со своими учениками.

5. Обсудите Рождество и дух дарения подарков

Существует так много замечательных рождественских историй, но одна из моих любимых — «Дар волхвов» — красивый рассказ с моралью, соответствующей сезону.

В начале урока заранее подготовьте список слов, чтобы научить студентов.Язык не слишком сложный, но я предлагаю предварительно выучить следующие слова:

 • Водопад
 • Маги
 • Ценный
 • Камни
 • Меблированный

Как только учащиеся познакомятся со словарным запасом, прочитайте рассказ всем классом. После того, как вы осветите историю, задайте следующие вопросы на понимание:

 • Какие два ценных имущества Джима и Деллы?
 • Чем похожи цепочка для часов и Джим? Какие качества они разделяют?
 • Как вы думаете, Делла и Джим были мудрыми или нет?
 • Какой самый лучший подарок вы когда-либо получали?
 • Самый лучший подарок, который вы когда-либо делали?

После того, как вы расскажете об истории всем классом, предложите учащимся выполнить задание, указанное ниже.

Упражнение: Составьте рождественский список

Попросите учащихся написать свой собственный рождественский список. Вы можете дать им хорошую бумагу и попросить записать, что они надеются получить на Рождество. Напомните им подумать о подарках в рассказе, а затем попросите их кратко упомянуть, почему они хотят перечисленные предметы.

Собираем все вместе

Разве вы уже не чувствуете рождественское настроение?

С этими уроками ваши взрослые ученики точно смогут.

Они не только погрузят ваших учеников в атмосферу Рождества, но и получат возможность расширить свой словарный запас и узнать о различных праздничных традициях.

С Рождеством Христовым!

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вы полюбите FluentU, лучший способ преподавать английский язык с помощью реальных видео.

Погрузитесь в английский в вашем классе!

Урок 1 | Курс катаканы

Чтение

Как читать

Просто посмотрите видео несколько раз и двигайтесь дальше.Вы можете запомнить в программах викторины.

Структура 五十 音 図 [gojūon-zu | Таблица 50 звуков] точно такая же, как и Хирагана.

Долгие гласные

ア ー
ā ī ū ē ō

Длинные гласные обозначаются дополнительной горизонтальной чертой «ー».

В ромадзи долгие гласные обозначаются горизонтальной чертой сверху.

Дополнительные письма

Следующие дополнительные буквы используются для описания звуков иностранных языков.

ァ ィ ゥ ェ ォ [small a i u e o]
イ ェ
йе Wi ср wo

Эти маленькие буквы всегда добавляются после какой-либо буквы и не могут использоваться сами по себе.

ヴ [vu]
ヴ ァ
ва vi vu ве во

Буква ヴ используется для звука «v».

Поскольку в японском языке нет звука «v», его обычно произносят «b».

Тест

Quiz A + B — это практика чтения букв и слов катакана.

Содержание викторины C такое же, как и у викторины A + B (в другом порядке), но темп быстрее.

Как это сделать
 1. Катакана будет показана.
 2. Прочтите письмо, когда оно станет красным.
 3. Повторяйте, пока не научитесь правильно читать большинство букв.

Эта программа представляет собой видео файл. Нет функции для проверки вашего ответа.

Нажмите кнопку «YouTube» ниже, чтобы подписаться на наш официальный канал. Вы можете получить информацию о новых загрузках.

Перейти в раздел Writing.

Список литературы

Связанные темы

Катакана

Катакана Диаграмма

YouTube

официальный канал japanese-lesson.com

TopDownloads — — lesson2-conspect.pdf
»

»
:….
:. …
BlueStacks App Player 4.260.0 Самс …
ASUS RT-AC88U
:, особое — …


mail.traffic.net.ua 39
c, jhybr 2014 33
хилсон, кери — мне нравится 8
ww.интеллектуальный класс … 15
dbfview.zip 1
‘download.php? Id =’ 2698 … 74
‘download.php? Id =’ 2698 … 74
»
»

»


.

. .

Travel Mosaics 9: Таинственная Прага

lesson2-conspect.pdf

:
Твитнуть
— — L — LE
: Lesson2-conspect.pdf »
: 427 693 (417,67 К)
: 02.06.2012 | : 27.10.2014
:
1 7 »
386 »
»

»

:
http://imhopartner.ru/freecourse/lesson2-conspect.pdf
: http: // imhopartner.ру
Скачать Мастер.
: 0


. .
. ,. ,.,. ,. !

7
1. 7 1
11
2 RageWarRus.exe
4
3. …
4
4
4
5 SnoopySnailsRus …
4
6 LetsHuntRus.exe
4
7 ThePanicRoomRus …
4
8 Мозаика для путешествий :…
4
9 ….
4
10
2
»

101 Темы для разговоров на ESL, чтобы нарушить тишину [2020]

Издатель: All ESL | Последнее обновление: 30 декабря 2020 г.

ESL Conversation Starters

Ищете недостающий элемент, который поможет вашим занятиям ESL на уроках сиять, сиять и говорить по-английски?

Ведение увлекательного разговорного класса по английскому языку — это не то, что вы можете сделать сразу же.Но эти уловки могут помочь вам стать героем ESL с нуля. Собственно говоря, один большой секрет — это…

Готовы? Барабанная дробь, пожалуйста.

101 тема разговора на ESL из шапки.

101 Темы для разговоров на ESL из шляпы

Сколько раз вы были в классе разговорной речи по английскому языку и просто не могли заставить своих учеников говорить?

В классе и в повседневной жизни нам нужно разговоров или ледоколы , чтобы положить конец тишине.Пожалуй, нет ничего более странного, чем тишина на уроке беседы!

Вот как это сделать:

Перед тем, как начать учебный год, посвятите некоторое время составлению списка тем для бесплатного разговора (см. Ниже).

Сначала распечатайте темы беседы ниже. Во-вторых, вырежьте каждую тему и поместите их в шапку. Наконец, прикрепите их к бедру, когда вам это нужно.

Вы можете открыть для обсуждения весь класс или попросить их поговорить парами.Кроме того, эти разговорные темы ESL отлично подходят для заполнения любого дополнительного времени в конце урока или ледокола в начале урока.

И если вам нужно больше бесплатных занятий по английскому языку для вашего класса, не забудьте проверить наши другие списки, чтобы привлечь ваших учеников к английскому языку. Все они бесплатны и могут быть использованы для любых целей.

В любом случае, цель — научить их практиковаться в английском.

Культурные различия для детей

 • Средние школы (носят ли учащиеся специальную школьную одежду, например форму? Могут ли учащиеся доехать до своей средней школы? Могут ли учащиеся пить воду в классе?)
 • Этика работы в стране (Какая продолжительность стандартного рабочего времени? Работают ли студенты после окончания учебы?)
 • Школьные клубы (Какие существуют уникальные школьные клубы? В каком вы клубе? Почему вы выбрали именно этот клуб?)
 • Праздники (Какой ваш любимый праздник? Какую еду вы едите в определенные праздники?)
 • Работа (Какие существуют рабочие места? Легко ли устроиться на работу после окончания учебы? Легко ли найти работу сейчас?)
 • Поп-культура (Кто такие иконы поп-культуры в вашей стране?)
 • Видеоигры (Вы играете в видеоигры? Какие типы видеоигр популярны?)
 • Воспитание и наказание (Какое наказание вы получали в школе или дома? Верите ли вы в физические наказания?)

Культурные различия для взрослых

 • Советы в ресторанах (Часто ли чаевые в ресторанах? Сколько это разумные чаевые?)
 • Рабочие обеды (посещают ли жены и мужья рабочие вечеринки?)
 • Жесты (Какие уникальные жесты (большой палец вверх, средний палец и т. Д.) Существуют в вашей стране?)
 • Обмен подарков (Во время путешествий принято обмениваться подарками? Как насчет Рождества или других праздников?)
 • Проживание с родителями (Сколько лет детям проживают с родителями?)
 • Приветствие (Как вы здороваетесь в своей стране? Вы кланяетесь или обмениваетесь рукопожатием?)
 • Безопасность и преступность (Считаете ли вы, что ваш район безопасен? Какие преступления совершаются в вашем районе?)
 • Пунктуальность (Как часто друзья опаздывают? Как насчет автобусов и поездов? Опаздывать ли это грубо?)
 • Еда и здоровье (Что такое типичная еда? Насколько она полезна? Становятся ли тренажерные залы более популярными?)
 • Спорт (Как спортивные игроки проявляют уважение после игры? Есть ли в вашей стране какие-то уникальные виды спорта?)
 • Мультикультурализм (Является ли ваша страна мультикультурной? Является ли мультикультурализм хорошей вещью?)
 • Гендерная дискриминация (Получают ли женщины и мужчины одинаковую сумму денег за выполнение одной и той же работы? Существует ли значительная гендерная дискриминация в вашей стране?)

Если вы…

 • Если бы у вас было одно желание, что бы это было?
 • Если бы вы были богаты, что бы вы делали?
 • Если бы вы могли быть знаменитостью на день, какой знаменитостью вы были бы?
 • Если бы вы были директором школы, что бы вы изменили?
 • Если бы вы могли отправиться в любую точку мира, куда бы вы пошли и почему?
 • Если бы вы были на необитаемом острове, что бы вы взяли с собой и почему?
 • Если бы вы могли быть любым животным на день, что бы это было и почему?
 • Если бы у вас могла быть сверхдержава, что бы вы выбрали и почему?
 • Если бы вы могли упаковать только 3 вещи в следующую поездку, что бы они были?
 • Если бы вы могли изменить что-то в себе, что бы это было?
 • Если бы вы могли отправиться на Луну, вы бы хотели поехать?
 • Если вы выиграете в лотерею, что бы вы сделали в первую очередь?
 • Если бы вам принадлежал остров, какие правила вы бы применили?
 • Если бы они могли выбрать костюм на Хеллоуин, чтобы нарядиться как на Хеллоуин, что бы это было?
 • Если бы вы могли родиться в другой период времени, когда бы это было?
 • Если бы вы могли изменить прошлое, вы бы сделали это?
 • Если бы вы могли снять фильм, какую знаменитость вы бы выбрали в качестве себя?
 • Если бы вы нашли большую сумму денег, что бы вы сделали?
 • Если бы вы могли что-то изменить в своей стране, что бы вы изменили?
 • Если бы вы могли родиться в другой стране, какую бы вы выбрали?
 • Если бы через 10 лет вы могли бы заниматься работой своей мечты, какую работу вы бы выбрали?

Вы когда-нибудь…

 • Вы когда-нибудь выезжали из своей страны?
 • Вы когда-нибудь плакали при просмотре фильма? Если да, то какой?
 • Вы когда-нибудь испытывали культурный шок?
 • Вы когда-нибудь хотели сделать татуировку или пирсинг?
 • Вы когда-нибудь смеялись так много, что заставляли плакать?
 • Вы когда-нибудь терялись и не могли найти дорогу?
 • Вы когда-нибудь влюблялись? Если нет, ты хочешь найти любовь?
 • Вы когда-нибудь выиграли трофей? Если да, то в каком соревновании вы выиграли?
 • Вы когда-нибудь читали книгу, которая изменила вашу жизнь?
 • Вы когда-нибудь были в Диснейленде или удивительном тематическом парке?
 • Вы когда-нибудь видели сон, который казался реальным?
 • Вы когда-нибудь видели что-то сверхъестественное или паранормальное?
 • Вы когда-нибудь ездили на лошади?
 • Были ли у вас когда-нибудь воображаемые друзья в молодости?
 • Вам когда-нибудь приходилось лечь в больницу?
 • Вы когда-нибудь были за пределами своей страны?
 • Вы когда-нибудь переживали стихийное бедствие?
 • Были ли у вас домашние животные?
 • Вы когда-нибудь жертвовали что-нибудь бедным?
 • Вы когда-нибудь видели автомобильную аварию?

Вы бы предпочли..

 • Вы бы предпочли быть очень умным или очень красивым?
 • Вы бы предпочли завести собаку или кошку?
 • Вы бы предпочли учиться в школе в своей стране или в другой?
 • Вы бы предпочли быть профессиональным спортсменом или знаменитым актером?
 • Вы бы предпочли жить вечно или до 100 лет?
 • Вы бы предпочли жить в горах или на пляже?
 • Вы бы предпочли прыгнуть с тарзанки или прыгнуть с парашютом?
 • Вы бы предпочли стать богатым или найти настоящую любовь?
 • Вы бы предпочли идти назад или говорить задом наперед всю оставшуюся жизнь?
 • Вы бы предпочли исследовать океаны или космос?
 • Вы бы предпочли жить в квартире или доме?
 • Вы бы предпочли быть невидимым или супербыстрым?
 • Вы бы предпочли жить в стране, где всегда холодно или жарко?
 • Вы бы предпочли жить в городе или маленьком городке?
 • Вы бы предпочли быть мастером на все руки или мастером?
 • Вы бы предпочли кататься на слоне или плавать с дельфинами?
 • Вы бы предпочли быть богатым и подавленным или бедным и счастливым?
 • В прошлом или будущем, когда вы бы предпочли путешествовать?
 • Вы бы предпочли есть рис или хлеб во время каждого приема пищи?
 • Вы бы предпочли использовать Интернет или книги в качестве основного источника информации?

Спорные

 • Как вы справляетесь со стрессом?
 • Самый лучший совет вы когда-либо получали?
 • Как вы думаете, инопланетяне существуют?
 • Действительно ли изменение климата реально?
 • В каком возрасте лучше всего начинать встречаться?
 • Какие качества личности вы хотите в своем парне или девушке?
 • Были ли у вас проблемы с издевательствами?
 • Девочки умнее мальчиков?
 • Сколько детей вы хотите иметь в будущем?
 • Что делает хорошего учителя?
 • Кто был вашим героем в детстве?
 • Какая самая худшая покупка, которую вы сделали?
 • Ты бы предпочел знать, как ты умрешь или когда умрешь?
 • Какой был самый лучший праздник, в котором вы были?
 • Есть ли в вашей стране странная еда?
 • Какие изобретения вы надеетесь увидеть в будущем?
 • Какой самый неловкий момент в вашей жизни?
 • Вы бы когда-нибудь пробовали онлайн-знакомства?
 • Что в вашем списке желаний?
 • Вы верите в какие-либо религии?
 • Когда вы в последний раз плакали?

Если осталось 5 минут, что делать?

Учитывая все обстоятельства, 101 тема разговора на ESL из шляпы — фантастический конец заполнению учебного времени.

Leave a Reply